0

نرم افزار حسابداری چهار باغ نسخه جامع

تاریخ انتشار 97/07/22 ساعت:1:44
در اين نگارش ، عناويني فعال ميشود كه كاربري نرم افزار را از حد يك سيستم نرم‌افزاري فروشگاهي فراتر مي‌بردو در نتيجه همگي از ...
600,000 تومان

نرم افزار حسابداری چهارباغ نسخه پيشرفته (Advance)

تاریخ انتشار ساعت:1:43
در اين نگارش منوي توليد فعال ميشود. در عين حال عناويني نظير مركز هزينه، فروش سريالي كالا، تعريف انواع فاكتور فعال ميشود. امكان ثبت ...
450,000 تومان

نرم افزار حسابداری چهارباغ نسخه صندوق مكانيزه (Single)

تاریخ انتشار ساعت:1:41
در اين نگارش امكانات حسابداري در حدي قرار داده شده كه بتوان عمليات حسابداري يك فروشگاه ساده را در آن ثبت كرد و سايرگزارش‌هاي ...
150,000 تومان

نرم افزار حسابداری چهارباغ نسخه ويژه (Special)

تاریخ انتشار ساعت:1:41
در اين نگارش امكانات حسابداري امكاناتي فراتر از نگارش ساده قرارداده شده تا بر امور خريد و فروش و انبارداري، سرعت ودقت بيشتري اضافه ...
300,000 تومان